Java Camps Map

August 17, 2012

 


Distance between vertical grid lines: about 110 km

WEST-JAVA CENTRAL-JAVA EAST-JAVA
     
1. Serang 1. Tegal 1. Ngawi
2. Tangerang 2. Pekalongan 2. Madioen
3. Batavia (Jakarta) 3. Poerwokerto 3. Kediri
4. Buitenzorg (Bogor) 4. Semarang 4. Soerabaja
5. Soekaboemi 5. Kedoengjati 5. Batoe
6. Tjimahi 6. Ambarawa 6. Malang
7. Bandoeng 7. Salatiga 7. Dampit
8. Tjitjalengka 8. Moentilan 8. Bondowoso
9. Cheribon (Cirebon) 9. Djokjakarta (Yogyakarta) 9. Kesilir
  10. Soerakarta  
  11. Pati  

 

 

 

Source: Grote Wereldatlas, Winkler Prins, Encarta, 2001